smarthubonline.nl maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te zijn. Door op de knop “Cookies accepteren” te klikken of door verder te gaan op onze website, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van StuwaLogistics Spierings en Spierings Smart Logistics B.V.
1. StuwaLogistics Spierings is een handelsnaam van Stuwadoorsbedrijf Spierings B.V.
2. Spierings Smart Logistics is een handelsnaam van Spierings Smart Logistics B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Stuwalogistics Spierings en Spierings Smart Logistics. Stuwalogistics Spierings en Spierings Smart Logistics – al naar gelang met wie van beide een contractuele relatie wordt aangegaan – worden in deze Algemene Voorwaarden ieder voor zich tevens aangeduid als “opdrachtnemer”.
 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Opdrachtnemer in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Opdrachtnemer gesloten opdrachtovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “opdrachtgever” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever op geen enkele wijze in strijd komen met de onderhavige Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.
 5. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook, logistieke dienstverlening en consultancy daaronder begrepen.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen 

 1. Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming stuwadoorswerkzaamheden en/of andere (logistieke) diensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen.
 2. Opdrachtnemer is de betreffende rechtsperso(o)n(en) die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoer(t)(en)
 3. Opdrachtbevestiging is een formulier/ bevestiging waarop Opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.

Artikel 3. Offerte

 1. Alle offertes van Opdrachtnemer dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden Opdrachtnemer derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan Opdrachtnemer gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door Opdrachtnemer te zijn aanvaard.

Artikel 4. Orderbevestiging

 1. Nadat door Opdrachtnemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de Opdrachtbevestiging plus de planning, mag zij er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met Opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de Opdrachtbevestiging en de werkomschrijving Opdrachtnemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
 2. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de Opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst. Bij verlening van diensten zal voor Opdrachtnemer steeds een inspanningsverbintenis gelden.
 3. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de Opdrachtbevestiging en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegelaten dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 6. Onderaanneming

 1. Opdrachtnemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor in – en uitpakken /of éénmalige werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien werkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De werkzaamheden zullen overeenkomstig de opdrachtbevestiging worden uitgevoerd.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan Opdrachtnemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
 3. Indien mocht blijken dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer geconstateerd wordt dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel Opdrachtnemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.
 5. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van de overeengekomen opdrachtbevestiging, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:
  1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
  2. een redelijke termijn waarbinnen Opdrachtnemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.

Artikel 8. Contractnaleving en controle

 1. Indien door Opdrachtnemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst met in achtneming van een termijn van 30 dagen zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 2. De opdrachtgever zal Opdrachtnemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen.
 3. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan Opdrachtnemer gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en Opdrachtnemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 9. Prijs

 1. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen planning, hoeveelheid, bezetting.
 2. Indien in de in lid 1. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van Opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
 3. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van Opdrachtnemer, tengevolge van (een) wijziging(en) in een eventueel betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden.

Artikel 10. Betaling en zekerheid

 1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige verrekening, aftrek of korting contant ter plaatse waar Opdrachtnemer is gevestigd of door overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van de bankrekening van Opdrachtnemer als de dag van betaling.
 2. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien de offerte hierover niets naders regelt, vindt facturering plaats uiterlijk in de derde week van de kalendermaand of vierwekelijkse periode. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 3. Indien betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, zal de wettelijke handelsrente zoals bepaald in artikel 6:119a BW in rekening worden gebracht. Voorts is de debiteur dan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten; krachtens de daarin opgenomen staffel bedragen deze kosten 15 % van de hoofdsom over de eerste € 2.500 van de vordering. Minimaal zal een bedrag van € 250 gelden.
 4. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever, zelfs al zou deze volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
 5. Opdrachtnemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
 6. Opdrachtgever is desgevraagd verplicht om middels een bankgarantie deugdzame en toereikende zekerheid te stellen voor haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft jegens eenieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op zaken en documenten die Opdrachtnemer in verband met de overeenkomst met de opdrachtgever onder zich heeft. Voorts heeft de Opdrachtnemer een pandrecht op alle zaken, documenten en gelden die de Opdrachtnemer in verband met de overeenkomst met de opdrachtgever onder zich heeft voor alle vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Wanneer Opdrachtnemer zaken aan de opdrachtgever verkoopt, zoals pallets en verpakkingsmiddelen, behoudt Opdrachtnemer zich de eigendom van de geleverde zaken voor, totdat de op de zaken betrekking hebbende rekeningen en kosten en alle uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomsten voortvloeiende financiële verplichtingen door opdrachtgever zijn voldaan.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de zaken, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die zaken door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, goederen, personen of eigendommen van leidinggevend personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid van Opdrachtnemer, diens leidinggevende personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 7.500,- per gebeurtenis waarbij samenhangende gebeurtenissen zullen hebben te gelden als één gebeurtenis.. Boven € 7.500,- is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer een ander maximumbedrag overeengekomen (zie lid 2. van dit artikel).
 2. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, zijn leidinggevend personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 7.500,- doch niet meer dan € 7.500,- per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die Opdrachtnemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 3. De schade, zoals bedoeld in lid 1. en 2. waarvoor Opdrachtnemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
 4. Opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid 1. en 2. de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van € 1.000.000,- per verzekeringsjaar.
 5. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 6. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden op straffe van verval van het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Overname personeel

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van Opdrachtnemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten Opdrachtnemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Indien zonder instemming van Opdrachtnemer door de Opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid 1. van dit artikel bedoelde werknemers, verbeurt de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een boete van € 15.000,- per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 14. Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, executoriaal beslag wordt gelegd op haar vermogensbestanddelen of indien wederpartij anderszins het vrije beheer over haar vermogen verliest.

Artikel. 15 Contractwisseling en werkgelegenheid

 1. Opdrachtnemer zal zijn personeel belonen conform de voor de onderneming geldende regelgeving. Opdrachtnemer zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, AOW, etc. Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Opdrachtnemer die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet (meer) van Opdrachtnemer kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf of de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer, storingen in datacommunicatie of internet/ netwerkstoringen, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien Opdrachtnemer door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van Opdrachtnemer. In geval van overmacht kan de koper Opdrachtnemer nimmer tot vergoeding van enige schade aanspreken.
 2. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode of aantallen.
 3. Indien de overmacht langer duurt dan een termijn van 14 dagen, zullen Opdrachtnemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
 4. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 17. Toepasselijk recht en Geschillen

 1. Op de door Opdrachtnemer gedane offertes en op alle door Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant (Nederland), of, uitsluitend ter keuze van Opdrachtnemer, aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtgever.

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. De laatste versie van de onderhavige Algemene Voorwaarden zal gelden, waarbij in geval van interpretatieverschillen de Nederlandstalige versie leidend zal zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website www.stuwalogistics.nl en zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Oost-Brabant onder nummer 18035718.

Ook slim doorgroeien?

Informeer vrijblijvend met welke (tijdelijke) oplossingen SMART HUB uw onderneming van dienst kan zijn.

Gevestigd in de SMART HUB

bekijk alle partners